Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Tập đoàn (Phụ trách chiến lược và chính sách)

PGĐBQLĐTTĐ
1
8/12/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 1. Chịu trách nhiệm cao nhất về quản lý và kết quả hoạt động của bộ phận Chiến Lược & Chính Sách
 2. Lập kế hoạch, chương trình hành động của bộ phận Chiến Lược & Chính Sách
 3. Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động Ban/phòng/bộ phận; mô tả chức năng nhiệm vụ và KPIs cho từng vị trí chức danh; xây dựng các quy trình nghiệp vụ của bộ phận Chiến Lược & Chính Sách
 4. Nhiệm vụ về tham mưu xây dựng chiến lược đầu tư của Tập Đoàn T&T:
 • Chủ trì tổ chức, chỉ đạo nghiên cứu đánh giá các ngành/lĩnh vực mà Tập Đoàn T&T đầu tư
 • Đề xuất/tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập Đoạn chiến lược đầu tư tổng thể của Tập Đoàn giai đoạn trung hạn, dài hạn
 • Đề xuất/tham mưu chiến lược đầu tư của từng ngành/lĩnh vực đầu tư của Tập Đoàn trong trung hạn, dài hạn, đề xuất điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thực tế
 1. Nhiệm vụ về tham mưu và ban hành chính sách:
 • Đánh giá, nhận diện các bất cập/rủi ro của hệ thống quản trị tập đoàn nói chung, tham mưu các sáng kiến điều chỉnh phù hợp;
 • Tham mưu và xây dựng các chính sách đầu tư, cơ chế quản lý, hệ thống quy trình đầu tư, quản lý đầu tư của các ngành/lĩnh vực mà tập đoàn có đầu tư trên cơ sở tham vấn các bộ phận quản lý đầu tư chuyên ngành thuộc Ban QLĐT;
 • Tổ chức truyền thông, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn liên quan trong Tập đoàn/ban áp dụng thực hiện chính sách, cơ chế, quy trình đã ban hành.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm và ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại các quỹ đầu tư, định chế tài chính và tập đoàn kinh tế đa ngành hoặc đa quốc gia quy mô lớn hoặc tại các tổ chức chuyên tư vấn chiến lược và chính sách.
 • Thành thạo Tiếng Anh;
 • Trình độ học vấn đại học hoặc sau đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, đầu tư;
 • Có quan hệ với các tổ chức kinh tế, tài chính, tư vấn quốc tế là một lợi thế;
 • Năng lực quản lý:
  • Chuyên nghiệp, uy tín, tích cực, có khả năng dẫn dắt và tạo động lực cho nhân viên;
  • Có khả năng quản trị hệ thống;
 • Năng lực chuyên môn:
  • Am hiểu sâu rộng về kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành (đặc biệt các lĩnh vực tài chính, bất động sản, hạ tầng – logistic, công nghiệp, thương mại, nông lâm nghiệp, năng lượng);
  • Am hiểu về định hướng, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, vùng; các xu hướng đầu tư của các NĐT quốc tế;
  • Am hiểu pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh;
  • Có khả năng hoạch định, tham mưu, triển khai Chiến Lược và Chính Sách;
  • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống, xậy dựng hệ thống.