Chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợp

CV-KHTH
1
31/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

'Xây dựng được nền tảng dữ liệu thông tin về các dự án, CTTV trong lĩnh vực quản lý, các cơ chế chính sách theo từng lĩnh vực do Ban QLNL đầu mối

 • Thực hiện tiếp nhận tài liệu từ các Phòng Ban chức năng, các đơn vị liên quan, thực hiện phân loại chuyển tiếp công việc trong Ban và lưu trữ theo quy định
 • Đầu mối đôn đốc thu thập và lưu trữ đầy đủ Hồ sơ dự án Năng lượng gồm (hồ sơ pháp lý, kế hoạch được duyệt, báo cáo phân tích dự án, báo cáo quản lý giám sát thực hiện kế hoạch, các phê duyệt/chỉ đạo, Quy trình, tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu…
 • Cung cấp/tra cứu hồ sơ tài liệu dễ dàng, chính xác cho lãnh đạo CTTV, lãnh đạo Ban, các Phòng Ban chức năng, các đơn vị liên quan theo quy định của Tập đoàn, tuân thủ quy chế bảo mật
 • Xây dựng hệ thống lưu trữ và cập nhật thường xuyên các dữ liệu và tài liệu tổng hợp kiến thức về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực CN
 • Trực tiếp đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn, các Ban liên quan để cập nhật các cơ chế, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực CN. Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn các phương pháp triển khai công việc theo hệ thống chính sách pháp luật mới điều chỉnh/ban hành.

Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch

 • Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch tổng thể dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để phát triển các CN theo đúng mục tiêu chiến lược của Tập đoàn
 • Tham gia hỗ trợ trưởng phòng trong việc xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện cho công tác lập kế hoạch; hướng dẫn, đào tạo các Phòng, CTTV phương pháp lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện
 • Tham gia hỗ trợ trong công tác xây dựng các Quy trình, biểu mẫu và Quy định đối với công tác lập Kế hoạch phát triển cho các Dự án phát triển
 • Tham gia hỗ trợ trong công tác xây dựng các quy trình quản lý, thu thập, lưu trữ, cung cấp dữ liệu, tài liệu về dự án Công nghiệp
 • Đầu mối giám sát, đôn đốc, điều phối công tác xây dựng kế hoạch triển khai các dự án Công nghiệp để đảm bảo kế hoạch chi tiết của các phòng của Ban QLNL/CTTV xây dựng đáp ứng đúng theo mốc thời gian cần hoàn thành dự án do Giám đốc Ban/Lãnh đạo TĐ đã xác lập và chỉ đạo
 • Trực tiếp rà soát, phân tích tính khả thi của Kế hoạch: làm rõ mục tiêu, kết quả; nguồn lực (con người, tài chính); cơ sở pháp lý thực hiện từng đầu mục công việc
 • Tìm kiếm và phát hiện các rủi ro trong nội dung kế hoạch của các Phòng, CTTV; cảnh báo và đưa ra phướng án xử lý rủi ro trình Trưởng phòng Kế hoạch
 • Tham gia hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác đánh giá các nhân sự được lựa chọn tham gia các dự án (về số lượng, chất lượng, chuyên môn phù hợp theo quy mô và tính chất dự án).

Hỗ trợ công tác Quản lý và giám sát thực hiện kế hoạch

 • Đầu mối kiểm tra, giám sát theo dõi đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các Phòng/CTTV theo Bảng kế hoạch đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt (Căn cứ vào Kế hoạch được duyệt và Quy trình chuyên môn)
 • Lập báo cáo, phân tích rủi ro, đề xuất giải pháp về việc tổ chức thực hiện của các Phòng/CTTV lên Lãnh đạo Tập đoàn theo tuần/tháng/quý/năm và báo cáo đột xuất ngay khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch
 • Đánh giá lý do/cơ sở điều chỉnh kế hoạch tháng (nếu có) so với kế hoạch năm; tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng về Kế hoạch tiến độ chung, về chi phí, về cơ hội kinh doanh; đưa ra cảnh báo, phương án xử lý, lập báo cáo trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt/chỉ đạo
 • Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức công tác Báo cáo tổng kết thực hiện 6 tháng đầu năm và Lập Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm trình phê duyệt
 • Đánh giá, thống kê số lượng mục tiêu đạt và không đạt, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo vụ việc trọng yếu và định kỳ tháng, quý; Đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc.

Giải quyết các công việc phát sinh

 • Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan theo sự phân công của trưởng phòng giải quyết các công việc phát sinh, vấn đề vướng mắc, rủi ro liên quan tới kiểm soát kế hoạch, tiến độ các dự án theo từng thời kỳ
 • Tổng hợp các ý kiến và phân tích, đưa ra đề xuất giải quyết trình lãnh đạo Phòng, Ban xem xét.

Nhiệm vụ tham mưu

 • Đề xuất, tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu suất của các công việc nhằm rút ngắn được các bước và thời gian thực hiện của dự án
 • Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lý (nếu có).
 • Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản lý dự án, Kinh tế, Xây dựng hoặc tương đương
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch
 • Các chứng chỉ, giấy phép hành nghề quản lý dự án hoặc tương đương
 • Tiếng Anh nghe nói thành thạo, TOEIC tối thiểu 550 (hoặc tương đương CEFR B1, IELTS 5.0)
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng/ chuyên sâu kỹ năng excel MS Project và các phần mềm lập kế hoạch tương tự khác
 • Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn quản lý
 • Kiến thức về nghiệp vụ đầu tư, xây dựng cơ bản
 • Am hiểu về cơ chế, chính sách, pháp luật quy định về lĩnh vực đầu tư, xây dựng
 • Thường xuyên cập nhật thay đổi về chính sách, pháp luật liên quan
 • Có kiến thức về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm của ngành Công nghiệp : điện, điện khí LNG, năng lượng tái tạo, khoáng sản.
 • Giao tiếp thuyết phục
 • Giải quyết vấn đề/ Ra quyết định
 • Phân tích tổng hợp
 • Làm việc nhóm
 • Kỹ năng viết/ Biên tập
 • Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm quản lý kế hoạch
 • Sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc...