ndc.plugin.misc.recruitment

ndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.titlendc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.codendc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.quantityndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.locationndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.lastapplydate
Phó Giám đốc Quản lý Đầu tư (mảng BĐS & HT)PGĐ-QLĐT01Hà Nội7/31/2022
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất (Công ty Vinawind)PTGĐ-SX01Hà Nội7/29/2022
Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật (Công ty Vinawind)PTGĐ-KT01Hà Nội7/29/2022
Kế Toán Trưởng Công ty thành viênKTT-CTTV14Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Nông, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau7/15/2022
Trưởng phòng Mua hàng & Quản lý Vật tư (Công ty Vinawwind)TP-MH&QLVT01Hà Nội7/15/2022
Giám đốc Ban Phát Triển Dự ÁnGĐ-BPTDA02Hà Nội7/9/2022
Chuyên Viên Phân Tích và Thẩm Định Dự Án Bất Động SảnCV-PTTĐ BĐS01Hà Nội7/31/2022
Phó Phòng Tài chínhPP-TC01Hà Nội7/31/2022
Chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợpCV-KHTH01Hà Nội7/31/2022
Trưởng phòng Pháp chế (TTLand)TP-PC01Hà Nội7/29/2022
Trưởng phòng Marketing & Truyền thông (TTLand)TP-MKT01Hà Nội7/29/2022
Trưởng phòng Tài chính (TTLand)TP-TC01Hà Nội7/29/2022
Phó phòng Quản trị đầu tư (ngành Nông Lâm Thuỷ sản)PP-QTĐT01Hà Nội7/15/2022
Chuyên viên Thiết kế đồ họaCV-TKĐH01Hà Nội7/9/2022
Chuyên viên Thiết kế Truyền thông Đa phương tiệnCV-TKTTĐPT01Hà Nội7/9/2022