Ban tài chính là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc. Ban Tài chính có vai trò kiểm tra giám sát các Công ty con trong công tác sử dụng nguồn vốn, thực hiện thu chi, sổ sách kế toán theo các quy chế, quy định ban hành trong hệ thống Tập đoàn và trong phạm vi quyền hạn.

 

Chức năng chủ yếu của Ban Tài chính là tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính của Công ty, bao gồm nghiệp vụ cổ phần hóa, đấu giá, phát hành, niêm yết, mua, bán, tái cấu trúc doanh nghiệp và các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật do Ban tài chính triển khai hoặc làm đầu mối triển khai.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

- Xây dựng và triển khai phát triển các kế hoạch đầu tư tài chính trong nước và ngoài nước, thực hiện phân tích tài chính và xác định điểm mạnh điểm yếu của công ty, giám sát và hướng dẫn các hoạt động chi tiêu phù hợp với tình hình tài chính của Tập đoàn.

 

- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Phối hợp công tác với các phòng, ban khác trong Công ty trong việc triển khai hoạt động liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động khác.

 

- Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh.

 

Thông tin liên hệ:
Ban Tài chính - Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 2A Phạm Sư Mạnh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 | máy lẻ: 224

Quy mô
Thư viện ảnh
Video clips