Ban quản lý Đầu tư Phát triển Dự án

Ban quản lý Đầu tư Phát triển Dự án
Ban quản lý Đầu tư Phát triển Dự án
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 105) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Chuẩn bị Đầu tư Dự án

Ban Chuẩn bị Đầu tư Dự án
Ban Chuẩn bị Đầu tư Dự án
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Địa chất Khoáng sản

Ban Địa chất Khoáng sản
Ban Địa chất Khoáng sản
Địa chỉ: 43E Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 39 387 351

Ban Tài chính

Ban tài chính
Ban Tài chính
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 223) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban kế toán

Ban kế toán
Ban kế toán
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 111) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Phát triển Chiến lược Thể thao

Ban Phát triển Chiến lược Thể thao
Ban Phát triển Chiến lược Thể thao
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Hành chính Quản trị

Ban Hành chính Quản trị
Ban Hành chính Quản trị
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 118) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Tổ chức Nhân sự

Ban Tổ chức Nhân sự
Ban Tổ chức Nhân sự
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 117) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Marketing

Ban Marketing
Ban Marketing
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 115) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Pháp Chế

Ban Pháp Chế
Ban Pháp Chế
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 (ext: 221) - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Thi đua Khen thưởng và Xử lý kỉ luật

Ban Thi đua Khen thưởng và Xử lý kỉ luật
Ban Thi đua Khen thưởng và Xử lý kỉ luật
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Kiểm soát nội bộ

Ban Kiểm soát nội bộ
Ban Kiểm soát nội bộ
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 - Fax: (84-4) 3972 1775

Ban Kế hoạch Tổng hợp

Ban Kế hoạch Tổng hợp
Ban Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artexport House, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3972 1776 /3972 1777 /3972 1779 - Fax: (84-4) 3972 1775
Quy mô
Thư viện ảnh
Video clips