- “Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh tập đoàn 

- “Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác 

- “Sáng tạo và Đổi mới” trong từng  sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động

- “Lợi nhuận và Hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh

- “Chuyên nghiệp và Tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.